COLATIONARI Serviciul de colationare reprezinta procedura de verificare si corectare de catre traducatorii biroului nostru a unor traduceri realizate de catre alti traducatori. Daca traducerea respectiva contine foarte multe erori, ceea ce ar implica modificari majore in texte, se poate recomanda efectuarea unei noi traduceri de catre traducatorii nostri autorizati. Costul care se percepe pentru acest serviciu este de regula de 50% din valoarea costului normal al unei traduceri.În cazurile în care nu se justifică o traducere autorizată şi/sau legalizată, se poate solicita un serviciu de colationare. Colaţionarea este copia legalizată a unui act redactat într-o limbă străină, act bilingv sau trilingv. De exemplu: cazul unei diplome de studii bilingve sau al unui act de identitate trilingv (română, engleză, franceză); actul fiind deja şi în limba română, nu necesită traducere pentru a putea fi ulterior legalizat. Colaţionarea este cel mai adesea efectuată de un traducător autorizat sau de un notar public, dacă acesta cunoaşte limba străină în care este redactat documentul. În ce constă mai exact colaţionarea? Traducătorul verifică actul în original care nu trebuie să conţină corecturi, ştersături, tăieturi, adăugiri etc.; în caz contrar, acestea trebuie confirmate prin semnătura şi ştampila celui care le-a întocmit. Apoi se face o copie xerox pe care se aplică o incheiere de colationare după modelul din imagine. Prin colationare, simpla copie xerox a căpătat astfel valoarea unui document oficial şi poate fi folosit în faţa autorităţilor sau instituţiilor statului. COLLATION SERVICE The collation service represents the procedure of verification and correction by the translators of our office of some translations made by other translators. If the translation contains many errors, which would involve major changes in the texts, it may be recommended that a new translation be performed by our authorized translators. The cost charged for this service is usually 50% of the value of the normal cost of a translation. In cases where an authorized and / or legalized translation is not justified, a collation service may be requested. Collation is the legalized copy of an act written in a foreign language, bilingual or trilingual act. For example: the case of a bilingual diploma or a trilingual identity card (Romanian, English, French); the document is already in Romanian, it does not require translation in order to be later legalized. Collation is most often carried out by a certified translator or a notary public, if he knows the foreign language in which the document is written. What exactly is collation? The translator checks the original document which must not contain corrections, erasures, cuts, additions, etc; otherwise, they must be confirmed by the signature and stamp of the person who drafted them. Then a xerox copy is made on which a collation conclusion is applied according to the model in the image. By collation, the simple xerox copy thus acquired the value of an official document and can be used before the state authorities or institutions. ZUSAMMENSTELLUNG Der Zusammenstellung der Daten stellt das Verfahren zur Überprüfung und Korrektur einiger Übersetzungen durch andere Übersetzer durch die Übersetzer unseres Büros dar. Wenn die Übersetzung viele Fehler enthält, die zu wesentlichen Änderungen in den Texten führen würden, kann empfohlen werden, eine neue Übersetzung von unseren autorisierten Übersetzern durchzuführen. Die für diesen Service berechneten Kosten betragen normalerweise 50% des Wertes der normalen Kosten einer Übersetzung. In Fällen, in denen eine autorisierte und / oder legalisierte Übersetzung nicht gerechtfertigt ist, kann ein Kollatierungsservice angefordert werden. Kollation ist die legalisierte Kopie einer Handlung, die in einer fremdsprachigen, zweisprachigen oder dreisprachigen Handlung verfasst ist. Zum Beispiel: der Fall eines zweisprachigen Diploms oder eines dreisprachigen Personalausweises (Rumänisch, Englisch, Französisch); Das Dokument ist bereits in rumänischer Sprache und erfordert keine Übersetzung, um später legalisiert zu werden. Die Zusammenstellung wird meistens von einem zertifizierten Übersetzer oder einem Notar durchgeführt, wenn er die Fremdsprache kennt, in der das Dokument verfasst ist. Was genau ist Kollatierung? Der Übersetzer prüft das Originaldokument, das keine Korrekturen, Löschungen, Schnitte, Ergänzungen usw. Enthalten darf. Andernfalls müssen sie durch die Unterschrift und den Stempel der Person bestätigt werden, die sie verfasst hat. Dann wird eine Xerox-Kopie erstellt, auf die eine Zusammenstellung der Schlussfolgerung gemäß dem Modell im Bild angewendet wird. Durch die Zusammenstellung erhielt die einfache Xerox-Kopie somit den Wert eines offiziellen Dokuments und kann vor den staatlichen Behörden oder Institutionen verwendet werden.
ACASA           SERVICII           PRETURI ORIENTATIVE           CARIERE           CONTACT
Contact rapid: 0721.800.309
COLATIONARI
Respectam normele GDPR (vezi detalii)   l   Toate drepturile rezervate: www.traducerisector2.ro    l    Web design: www.hellodigital.ro
Suna acum:
TRADUCATOR AUTORIZAT ENGLEZA / GERMANA
PRO TRAD - BIROU TRADUCERI SECTOR 2 BUCURESTI